Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Dejgaard Steenfeldt Advokater leverer til vores klienter, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med klienten.

1. Interessekonflikter

1.1
Ved modtagelse af en sag sikrer Dejgaard Steenfeldt Advokater, at der ikke foreligger interessekonflikter. Opstår der i forbindelse med opgavens udførelse interessekonflikt, som medfører, at Dejgaard Steenfeldt Advokater ikke kan behandle sagen, gives der straks meddelelse herom, ligesom vi eventuelt kan være klienten behjælpelig med, at henvise til anden, kompetent advokat, såfremt det ønskes.

2. Advokatsamfundet

2.1

Advokaterne i firmaet, har advokatbeskikkelse fra Justitsministeren i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder tilsyn med overholdelsen af de advokatetiske regler og reglerne for behandling af betroede midler. Oplysninger om Advokatsamfundet findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

3. Identitetsoplysninger

3.1.
Dejgaard Steenfeldt Advokater er omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Loven foreskriver bl.a. pligt til i en række tilfælde, at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om klienter eller personer i ledelsen af selskaber. Klienter skal i de tilfælde, forinden en opgave kan påbegyndes, oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang afgive dokumentation herfor. For selskabers og andre juridiske personers vedkommende er Dejgaard Steenfeldt Advokater i visse tilfælde endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets reelle ejerforhold.

4. Honorar og betalingsbetingelser

4.1.
Medmindre der foreligger aftale om en fast pris eller aftale om honorering ud fra medgået tid, fastsættes honoraret med udgangspunkt i Dejgaard Steenfeldt Advokaters tidsforbrug, de involverede værdier, sagens betydning, ansvaret der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

4.2.
Udlæg og øvrige eksterne omkostninger i forbindelse med den udførte opgave betales af klienten ud over honoraret.

4.3.
Efter anmodning afgiver Dejgaard Steenfeldt Advokater forud for opgavens påbegyndelse et overslag over honorarets størrelse og oplysning om de forventede øvrige omkostninger forbundet med sagsbehandlingen. Hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget, orienteres klienten herom, så snart det er muligt, og der afgives i denne forbindelse et nyt overslag. I sager for forbrugere afgives altid ved påbegyndelse af sagen oplysning om honorarets forventede omfang.

4.4.
Fakturering af honorar sker løbende.

4.5.
Såvel forinden påbegyndelse af en sag som under sagens forløb kan Dejgaard Steenfeldt Advokater opkræve forudbetaling eller depositum til hel eller delvis dækning af fremtidige honorarer og udlæg.

4.6.
Udlæg og andre eksterne omkostninger opkræves forud for udgiftens afholdelse eller forud for det tidspunkt, hvor Dejgaard Steenfeldt Advokater påtager sig forpligtelsen hertil overfor tredjemand.

4.7.
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelse af faktura, medmindre andet er angivet på fakturaen. Efter forfaldsdatoen beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

5. Klientmidler

5.1.
Ifølge lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Ved denne beregning medregnes indestående på klientkonti hos advokater, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. € i en periode på 12 måneder efter, at beløbet er blevet deponeret.

6. Arkivering

6.1.
Identitetsoplysninger og sagsakter opbevares enten elektronisk eller i papirform i 5 år fra opgavens afslutning. Originale dokumenter udleveres senest ved sagens afslutning.

7. Fortrolighed

7.1.
Alle medarbejdere hos Dejgaard Steenfeldt Advokater er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende vores klienter behandles fortroligt.

8. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

8.1.
Dejgaard Steenfeldt Advokater og dets advokater er ansvarlige for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger.

8.2.
Dejgaard Steenfeldt Advokater og dets advokater er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill m.v.

8.3.
Ansvaret er for såvel Dejgaard Steenfeldt Advokater som dets advokater endvidere begrænset til samlet maksimalt 5 mio. DKK pr. opgave.

8.4.
Dejgaard Steenfeldt Advokater og firmaets advokater hæfter ikke for rådgivning ydet af andre rådgivere, som Dejgaard Steenfeldt Advokater har anvendt efter aftale med klienten eller hvor klienten er henvist til sådanne rådgivere.

8.5.
Dejgaard Steenfeldt Advokater har tegnet ansvarsforsikring via Dahlberg Assurance Agentur A/S og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

9. Lovvalg og værneting

9.1.
Dejgaard Steenfeldt Advokaters bistand og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister mellem en klient og Dejgaard Steenfeldt Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.