Almene oplysninger

Dejgaard Steenfeldt Advokater drives af Advokat Jens Erik Steenfeldt.

Vores CVR-nummer er: 35610758.

Dejgaard Steenfeldt Advokater har klientbankkonto i Nordfyns Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Dejgaard Steenfeldt Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Dejgaard Steenfeldt Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garanti-ordning tegnet via Dahlberg Assurance Agentur A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Dejgaard Steenfeldt Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Dejgaard Steenfeldt Advokater anvender aftaleklausuler om lovvalg og værneting, idet alle eventuelle tvister skal afgøres ved anvendelse af dansk ret ved danske domstole, jfr. nærmere vores forretningsbe-tingelser. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Dejgaard Steenfeldt Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk